Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden | Website PowerBar.eu

Onderstaande gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de website www.PowerBar.eu. Deze wordt door Active Nutrition International GmbH, Zielstattstraße 42, 81379 München (hierna te noemen: „PowerBar“) beheerd. 

1. Algemeen

Het gebruik van de website www.Powerbar.eu is uitsluitend toegestaan op basis van de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door het inloggen, of, indien apart inloggen niet noodzakelijk mocht zijn, door het begin van het gebruik wordt de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden in hun telkens geldende versie door de gebruiker geaccepteerd.

PowerBar stelt de inhoud van deze internetpagina's met grote zorgvuldigheid samen en zorgt voor de regelmatige update ervan. Desondanks kunnen er fouten voorkomen. Elke gebruiker blijft zelf voor de controle van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de ter beschikking gestelde informatie verantwoordelijk. PowerBar aanvaardt geen garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie of de te allen tijde storingvrije toegang. Verder maakt PowerBar erop attent dat de gegevens op de internetpagina's van PowerBar algemeen van aard zijn en niet zijn afgestemd op de specifieke behoefte in een individueel geval.

Aansprakelijkheidsclaims, voor zover het niet gaat om persoonlijk letsel, tegen PowerBar, die door het gebruik van foutieve en/of onvolledige informatie is veroorzaakt, is principieel uitgesloten, indien PowerBar niet grof nalatig of met opzet heeft gehandeld.

PowerBar behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen van of aanvullingen op de beschikbaar gestelde informatie aan te brengen.

Indien PowerBar naar internetpagina's van derden verwijst (links, bijv. Facebook, Twitter etc.) aanvaardt PowerBar geen verantwoordelijkheid voor de contents van de gelinkte pagina's. Door op de link te klikken, verlaat u het informatie-aanbod van PowerBar. Voor de aanbiedingen van derden kunnen derhalve afwijkende regelingen gelden, met name betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

2. Auteursrechten

Alle contents van deze website, met name logo's, videoclips, films, foto's, teksten, handelsnamen en merken, zijn auteursrechtelijk en uitvoeringsrechtelijk beschermd. Elke vermenigvuldiging, verspreiding, opslag, communicatie, uitzending en reproductie of overdracht van de contents is zonder schriftelijke toestemming van PowerBar verboden.

Houdster van alle op de websites van PowerBar gebruikte merken is hetzij Active Nutrition International GmbH of een met haar gelieerde vennootschap. Voor derden is het gebruik en de toepassing van alle merken, logo's en tekens verboden.

3. Slotbepalingen

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of de regelingen van de gebruiksbepalingen een hiaat vertonen, dan laat dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen onverlet.

PowerBar behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde naar eigen vrije beoordeling door publicatie van de herziene gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de gebruiksvoorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren. Duits recht is van toepassing.

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Duits recht van toepassing. Plaats van de bevoegde rechter is München, indien de gebruiker ondernemer is.

 

Stand: september 2016